Generalforsamling 2023

 

Referat af:                               Generalforsamling 2023

                                  i Høje-Taastrup Turistforening d. 30.3.2023
                                        afholdt på Thon Hotel i Høje Taastrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Regnskab 2022
 4. Indkommende forslag
 5. Det kommende års aktiviteter
 6. Budget 2023, samt kontingentfastsættelse
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af en revisor
 10. Eventuelt

Deltagere: Bjarne Kogsbøll, Henning Larsen, Flemming Jørgensen, Laurids Christensen, Erik Jakobsen, Lars Spatzek, Sven Arne Pedersen, Kjeld Espersen, Claudio Pannicelli

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag fra Else Trier, som i 1993 skrev den historiske bog ”Høje-Taastrup kommune i fortid og nutid”, en rejse tilbage i tiden med udviklingshistorier.
Formål med bogen var, at skolebørnene skulle lære at kende deres ”rødder”. Bogen blev til i samarbejde med fagfolk, herunder Ole Rømer Museum. Bogen blev trykt i 3.000 eksemplarer i 1993 og 1995.
Afledt af bogen udkom i 1995, 11 byvandringer af de 14 landsbyer vi har i kommunen. Disse byvandringer suppleret med Skattejagter, er i dag revideret med før- og nu billeder og findes på Turistforeningen hjemmeside.
Der er taget nu initiativet til at revidere og trykke bogen i samarbejde med Kommunen, Turistforeningen, Lokalhistorisk Arkiv m.m. forhåbentligt i 2024.   
Tak til Else for et inspirerende foredrag.

 1. Valg af dirigent
  Sven Arne Pedersen blev valgt som dirigent.
  Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  Formanden Bjarne Kogsbøll forelagde bestyrelsens beretningen for foreningens arbejde i 2022.
  Beretningen er vedlagt dette referat.
  Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2022.
  Formandens beretning blev herefter godkendt.
 1. Regnskab 2022 (er fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen)
  Sekretæren gennemgik regnskabet for 2022 (indtægter kr. 91.100, udgifter kr. 118.449, årets resultat kr. -27.349), med en balance på kr. 80.480.
  Kjeld Espersen opfordrede formanden til at søge aftalt med banken lavere udgifter til Bankgebyr og omkostninger.
  Regnskabet blev herefter godkendt.
 1. Indkommende forslag
  Der er ikke modtaget forslag til behandling.
 2. Det kommende års aktiviteter
  Sekretæren gennemgik Handlingsplanen 2023 rev. 3 af 22.3.2023.
  Aktiviteterne i 2023 vil bl. a. være:
 • Løbende forbedring og vedligeholdelse af hjemmesiden.
 • Servicering af medlemmer.
 • Afholdelse af fotoeventen 2023 med emnet: ”Byområderne Nærheden og Høje Taastrup C.”
 • Fremstilling af de sidste 4 Historiske Byvandringer og 1 Historisk Skattejagt med Else Trier.
  Vi vil herefter have i alt 16 Byvandringer og 9 skattejagter. 7 er foreløbige trykt.
 • Eventuel trykning af nogle Byvandringer -og eller brochurer såfremt det er muligt, efter afklaring af ressourceforbruget til trykning af Else Trier bogen.
 1. Budget 2023, samt kontingentfastsættelse
  Sekretæren gennemgik budgettet.
  Budgettet 2023 blev herefter godkendt med indtægter på kr. 85.000, udgifter på kr. 85.000 og års
  resultat på kr. 0.

        Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet på kr. 100,-, 250,- og 500,-, for henholdsvis privatpersoner,              foreninger og virksomheder. Kontingentet tillægges Moms.
        For banner reklamer fastholdes til kr. 2.000 pr. stk. eks. Moms.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
  Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli og Erik Jakobsen blev valgt i 2022.
  Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023 er: Henning Larsen, Flemming Jørgensen og Lars Spatzek. Alle 3 blev valgt.
  Høje-Taastrup Kommunens repræsentant i bestyrelse er: Poul Knopp.

  Herefter er bestyrelsen på 7 medlemmer: Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli, Henning Larsen, Lars Spatzek, Erik Jakobsen, Flemming Jørgensen og Poul Knopp.

 2. Valg af suppleant
  Laurids Christensen blev valgt til suppleant.
  Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder.

 3. Valg af revisor
  Sven Arne Pedersen blev genvalgt som revisor.

 4. Eventuelt
  Kjeld Espersen havde bemærkninger til farven på toppen af det nye Rådhus: burde være grøn.

  Sven Arne Pedersen appellerede til at give støtte til Kul’ Tour 2023. Kul’ Tour sætter fokus på erhvervsuddannelser ved at arrangere ”TAASTRUP MINI SKILLS” i samarbejde med Roskilde Tekniske skole og de virksomheder, der stiller elever til rådighed. Konkurrencen foregår i dagene 6. til 9. juni, hvor der vil være åbent for publikum kl. 14-17. Her kan man se håndværkselever fra forskellige fag konkurrere imod hinanden inden for hvert enkelt fag. 

        Referat: Claudio Pannicelli
            Sekretær


Vedlagt
:  
                                      Bestyrelsens beretning 2022 ved Formanden

Kære medlemmer og bestyrelse, så gik der endnu et år i turistforeningen, et år som bød på travlhed på mange områder.

Vi har holdt to bestyrelsesmøder i 2022, og så har vi flittigt haft kontakt på andre måder, og det var der brug for.

En af årets store opgaver var Spejdernes Lejr i juli i Hedeland. Vi havde tæt kontakt med Høje-Taastrup Kommune for at finde ud af hvordan vi i fællesskab var med til at skabe en god oplevelse for spejderne, men samtidig så Høje-Taastrup Kommune kunne få lidt ud af det til gavn for erhvervslivet i byerne.

Turistforeningen fik lavet nogle flotte foldere som vi delte ud på vores stand i informationsteltet i lejren.

Turistforeningen havde en stand som vi bemandede i dagtimerne under hele lejren, der var mange som ydede en god indsats der, og jeg kan for egen regning sige at det var berigende at hjælpe de mange unge fra både ind og udland med alskens opgaver, mange af dem havde ikke meget med turisme at gøre, men vi fik givet mange ideer til steder de kunne besøge i vores kommune.

Jeg vil godt sige tak til de frivillige som brugte timer på vores stand midt i sommervarmen, en uvurderlig hjælp.

Det var ikke spejderlejr det hele, vi fik optrykt vores bykort, det første var ikke så tydeligt som vi kunne ønske, så da vi gik i gang med 2. oplag fik vi en kartograf til at lave kortet, som nu står knivskarpt, et kort vi med stolthed kan dele ud, og det skal tilføjes at de går som varmt brød.

Foreningens hjemmeside bliver også flittigt besøgt, der er mellem 800 og 1500 besøg om måneden.

Årets fotoevent blev afholdt i oktober måned, og dommerkomiteen havde en svær opgave med at finde vinderen samt nummer to og tre, men det lykkedes, og under store klapsalver fra de mange fremmødte blev vinderne ønsket til lykke af den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck.

Temaet for fotoevent 2023 er, ”De nye byområder Nærheden og Høje-Taastrup C”.

En opgave som vi har taget op er genoptrykning af Else Triers bog om ”HTK i fortid og nutid” Der er jo sket enormt meget i kommunen siden bogen udkom i første udgave i 1993.

Vi er i dialog med kommunen om en model for finansiering samt distribution.

Nu vi er ved Else Trier, så går arbejdet med skattejagterne og byvandringerne også der ud af, vi har 12 byvandringer og 8 skattejagter, på hjemmesiden, og derudover skal der senere på året produceres byvandring og skattejagt for 3 landsbyer og for det nye Høje Taastrup C.

I 2022 har vi mistet to personer. Bestyrelsesmedlem Anders Christensen døde alt for tidligt i oktober 2022, vi kommer til at savne hans humor og glade smil.

Forhenværende bestyrelsesmedlem Torben Rasmussen gik bort i december også alt for tidligt.

Ære være deres minde.     

Som det ses har vi haft et travlt 2022 og vi har ikke taget farten af her i 2023 Der er en masse gode ideer, så vi kommer ikke til at kede os.

Til slut vil jeg rette en stor og varm tak til bestyrelsen for deres indsats i 2022, og jeg håber bestyrelsen fortsat er friske på opgaverne i 2023

Bjarne Kogsbøll

Formand

 

 

Generalforsamling 2022

Referat af:                            Generalforsamling 2022

i Høje-Taastrup Turistforening d. 31.3.2022 afholdt på Zleep Hotel i Høje Taastrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Regnskab 2021
 4. Indkommende forslag
 5. Det kommende års aktiviteter
 6. Budget 2022, samt kontingentfastsættelse
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af en revisor
 10. Eventuelt

Deltager: Bjarne Kogsbøll, Henning Larsen, Flemming Jørgensen, Laurids Christensen, Erik Jakobsen, Lars
               Spatzek, Karina Living, Sven Arne Pedersen, Claudio Pannicelli, Kurt Scheelsbeck, Jesper Holm,
               Kjeld Espersen

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag fra Julie Søndergård fra kommunikations afd. i Spejdernes Lejr 2022. Julie gav en status over de planlagte aktiviteter i forbindelse med afholdelse af lejr i perioden 23-31. juli 2022 i Hedeland.
Der forventes et besøg med op til 40.000 spejder og 40.000 gæster herunder ca. 10% fra udlandet.
Der opføres et varetegn som en ”læringsspiral” med de 17 verdens mål, en scene ved foden af skibakken, 3 telteområder for de 3 kommuner, flere aktivitetsområder og centralplaceret et spejdertorv med boder, administration, informationstelt (20x20 m) m.m. Der planlægges eksterne aktiviteter i de 3 kommuner.
Turistforeningen vil få plads i informationsteltet for at markedsføre kommunen.
Det endelige program vil foreligge primo maj.

 1. Valg af dirigent
  Sven Arne Pedersen blev valgt som dirigent.
  Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til vedtægterne.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  Formanden Bjarne Kogsbøll forelagde beretningen for foreningens arbejde i 2021.
  Beretningen er vedlagt dette referat.

  Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2021.
  Formandens beretning blev herefter godkendt.
 1. Regnskab 2021 (fremsendt til medlemmerne med indkaldelsen)
  Sven Arne Pedersen gennemgik regnskabet for 2021 (indtægter kr. 99.450, udgifter kr. 66.980, årets resultat kr. 32.470), med en balance på kr. 107.829.
  Regnskabet blev herefter godkendt. 
 1. Indkommende forslag
  Der er ikke modtaget forslag til behandling.
 2. Det kommende års aktiviteter
  Sekretæren gennemgik Handlingsplanen 2022 rev. 3 af 22.3.2022.
  Aktiviteterne i h. t. Handlingsplanen 2022 vil bl. a. være:
 • Løbende forbedring og vedligeholdelse af hjemmesiden.
 • Fortsat indsats om rekruttering af nye medlemmer, primært fra Erhvervsvirksomheder.
 • Servicering af medlemmer.
 • Afholde af fotoeventen 2022 med emnet: Attraktioner i Høje Taastrup.
 • Fremstilling af de sidste 10 Historiske Byvandringer og Historiske Skattejagter med Else Trier.
  Vi vil herefter have i alt 16 Byvandringer og 9 skattejagter. 7 er foreløbige trykt.
 • Genoptrykning af Bykortet.
 • Deltagelse på spejdernes lejr 2022 for at markedsføre kommunen, herunder fremstilling af fælles folder.
 1. Budget 2022, samt kontingentfastsættelse
  Sekretæren gennemgik budgettet.
  Budgettet 2022 blev herefter godkendt med indtægter på kr. 81.000, udgifter på kr. 94.000 og års resultat på kr. -13.000.

        Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet på kr. 100,-, 250,- og 500,-, for henholdsvis 
        privatpersoner, foreninger og virksomheder. Kontingentet tillægges Moms.
        For banner reklamer fastholdes til kr. 2.000 pr. stk. eks. Moms.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
  Henning Larsen, Flemming Jørgensen og Lars Spatzek blev valgt i 2021.
  Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022 er: Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli, Erik Jakobsen, og Karina Living. Alle 4 blev valgt.
  Høje-Taastrup Kommunens repræsentant i bestyrelse er fortsat: Anders Christensen.

  Herefter er bestyrelsen på 8 medlemmer: Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli, Henning Larsen, Lars Spatzek, Erik Jakobsen, Flemming Jørgensen, Karina Living og Anders Christensen.

 2. Valg af suppleant
  Laurids Christensen blev valgt til suppleant.
  Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder.
 3. Valg af revisor
  Sven Arne Pedersen blev genvalgt som revisor.
 4. Eventuelt
  Der var bemærkninger om stavemåde til Høje-Taastrup
  Det blev foreslået, at Turistforeningen giver informationer til flytningerne (ca. 70) på Hedehusene skole.

Referat: Claudio Pannicelli
            Sekretær

Formandens beretning ved generalforsamlingen 31.marts 2022

Kære medlemmer af Høje-Taastrup Turistforening, det er dejligt at vi endelig kan være sammen igen, det har været en træls omgang, men foreningen har alligevel haft en masse aktiviteter i gang.

Vi har siden sidste generalforsamling som blev afholdt som en papirgeneralforsamling i marts 2021 haft 3 bestyrelsesmøder.

Foreningens hjemmeside har et godt besøg alene i februar 2021 var der 1549 besøg på siden.

Autocamperpladserne i Hedeland, kom godt fra start, men I/S Hedeland har besluttet selv at overtage autocamperpladserne, herunder betalingsordningen og drift med videre. Det fritager os for nogle problemer med afregning m.v. som var lidt af en udfordring, da gebyrer til banken ville spise det meste af indtægten.

Fotokonkurrencen 2021 måtte vi aflyse, da der kun kom en deltager, og vi har gjort os tanker om emnet var for problematisk, emnet var ” Børn i Høje-Taastrup. Fotokonkurrencen 2022 har fået emnet ” Attraktioner i Høje-Taastrup ” med det emne håber vi på mange deltagere.

Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland  23. til 31. juli giver også lidt arbejde til foreningen, vi er i tæt dialog med spejderne om hvad, vi kan bidrage med også for at de opdager alle de spændende ting de kan opleve i Høje-Taastrup både oplevelser og handelslivet i byerne, samt for pårørende til spejderne de gode overnatningsmuligheder der er i kommunen.

Pakketilbudne er kommet så langt at 7 aktører er med.

 Samarbejdet er realiseret ved fremstilling af fælles brochure ”More Action” Brochuren er distribueret på tankstationer m.m. mange steder i kommunen og i Danmark.

Bykortet i A3 blokke, finansieret af 18 annoncører, er fremstillet og distribueretI kommunen. Bykortet er meget eftertragtet og der skal snart gentrykkes. Jeg kan for egen regning sige, det er et flot kort som vi kan være stolte af.

Byvandringer og skattejagt, kører derudaf Else Trier har fremstillet og revideret i alt 7 byvandringer og 7 skattejagter som alle er på hjemmesiden.

Tilslut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i en ikke alt for nem tid, men vi ser heldigvis lys for enden af tunnellen, og jeg ser frem til et år hvor ikke vi har Corona at tænke på, men at vi kan bruge vores energi på Høje-Taastrup. 

Bjarne Kogsbøll
Formand